Бази даних

Вивчаємо бази даних разом!

Header
shape

Поглиблений рівень

Вивчення баз даних на поглибленому рівні можна провадити за програмою "Офісні інформаційні технології" для 8-11 класу (автори Валентина Потієнко та Григорій Гогерчак), схваленою Міністерством освіти і науки України.

Blog

Вступ до інформаційних систем

Урок 1

Опанування базових понять курсу: база даних, функції баз даних, класифікація баз даних за моделями подання даних, інформаційна система).

Лекційний відеоматеріал

Презентація

Blog

Вступ до концептуального проектування баз даних

Уроки 2

Поняття проектування баз даних, огляд етапів проектування. Основні поняття баз даних: предметна область, сутність, об'єкт, атрибут сутності, потенційний та первинний ключ, зв'язок, атрибут зв'язка.

Лекційний відеоматеріал

Презентація

Blog

Побудова простої концептуальної моделі бази даних

Урок 3. Практична робота №1

Blog

Поглиблене концептуальне проектування

Урок 4

Класифікація зв'язків за ступенем: бінарні, тернарні, унарні зв'язки. Визначення множинності тернарних та унарних зв'язків. Зв'язок типу «загальний вид – різновид»

Лекційний відеоматеріал

Презентація

Blog

Побудова концептуальної моделі бази даних підвищеної складності

Урок 5. Практична робота №2

Побудова концептуальної моделі предметних областей «Водні ресурси», «Кіноіндустрія».

Blog

Математичні основи реляційного підходу до організації баз даних

Урок 6

Повторення або опанування основних понять теорії множин: множина, операції над множинами, поняття декартового добутку, поняття відношення, таблиця як відношення, її складові.

Презентація

Blog

Логічний етап проектування

Урок 7

Поняття реляційної моделі. Структура та особливості таблиці (поняття полів та записів; поняття ключа таблиці). Відтворення зв’язків різних множинностей та різних ступенів, поняття зовнішнього ключа. Представлення атрибутів зв’язків. Реляційна модель у випадку складеного зовнішнього ключа. Загальний алгоритм побудови логічної моделі предметної області.

Лекційний відеоматеріал

Презентація

Blog

Побудова логічної моделі бази даних на основі концептуальної

Урок 8. Практична робота №3

Побудова логічної моделі предметних областей «Водні ресурси», «Кіноіндустрія».

Blog

Фізичний етап проектування

Урок 9

Створення, редагування та збереження бази даних у середовищі СУБД. Типи та формати представлення даних у полях таблиці; параметри полів таблиці; поняття індексованого поля; поняття цілісності даних, маски введення, правила перевірки. Поняття порожнього значення. Схема даних; засоби підтримування цілісності даних; параметри об’єднання даних таблиць в межах зв’язку. Каскадне оновлення та видалення даних. Особливості відтворення зв’язків зі складеним зовнішнім ключем. Загальний алгоритм побудови фізичної моделі предметної області.

Презентація

Blog

Реалізація логічної моделі в системі управління базами даних

Урок 10. Практична робота №4

Реалізація баз даних предметних областей «Водні ресурси», «Кіноіндустрія».

Приклад побудови бази даних в Access

Blog

Висхідний підхід до проектування

Урок 11

Надлишковість та неузгодженість даних. Поняття та класифікація аномалій оновлення. Поняття функціональної залежності. Процес нормалізації табличної бази даних (оглядово).

Презентація

Blog

Нормалізація таблиць

Урок 11. Практична робота №5

Визначення та усунення надлишковостей та неузгодженостей даних в таблиці.

Blog

Імпорт та експорт даних

Урок 12

Імпорт даних в таблиці бази даних; особливості імпорту даних таблиць із текстових файлів та табличного процесора. Експорт даних бази даних в решту додатків офісних технологій.

Презентація

Blog

Імпорт та експорт даних

Урок 13. Практична робота №6

Blog

Вступ до запитів. Прості запити на вибірку

Урок 14

Поняття запиту до бази даних; класифікація запитів. Загальна структура запиту на вибірку. Запити з обчислюваними полями, впорядкування записів.

Презентація

Blog

Створення простих запитів на вибірку

Урок 14. Практична робота №7

Blog

Вибірка записів

Урок 15

Побудова умов для відбору записів до результату. Складені умовні вирази.

Презентація

Blog

Створення запитів з відбором

Урок 15. Практична робота №8

Blog

Особливості логіки в SQL. Вибірка записів за допомогою шаблонів

Урок 16

Побудова умов для відбору записів з використанням порожнього значення NULL. Поняття та особливості тризначної логіки. Поняття шаблону. Вибірка записів за допомогою шаблонів.

Презентація: Особливості логіки в SQL

Презентація: Вибірка записів за допомогою шаблонів

Blog

Створення запитів з складними умовами відбору

Урок 16. Практична робота №9

Blog

Оператори над таблицями. Багатотабличні запити

Урок 17

Оператори над таблицями: перехресне, внутнішнє, ліве та праве зовнішні об’єднання. Багатотабличні запити.

Презентація

Blog

Створення багатотабличних запитів

Урок 18. Практична робота №10

Blog

Групування та агрегатні функції

Урок 19

Операція групування записів таблиці за набором полів. Запити з групуванням. Агрегатні функції. Поняття післяумови.

Презентація

Blog

Створення запитів на групування

Урок 20. Практична робота №11

Blog

Прибирання дублікатів. Обмеження розміру результату

Урок 21

Прибирання дублікатів у запитах. Обмеження розміру результату.

Презентація

Blog

Створення запитів з прибиранням дублікатів та обмеженням розміру результату

Урок 21. Практична робота №12

Blog

Підзапити та їх використанння

Урок 22

Поняття підзапиту. Класифікація підзапитів. Використання підзапитів для вирішення задач.

Презентація

Blog

Створення запитів з підзапитами

Урок 23. Практична робота №13

Blog

Особливості побудови запитів в Access. Параметричні запити

Урок 24

Особливості побудови запитів в Access. Параметричні запити.

Презентація

Blog

Створення параметричних запитів різної складності

Урок 24. Практична робота №14

Blog

Запити на маніпуляцію даними та структурою бази даних

Урок 25

Запити на маніпуляцію даними: додавання, модифікація та видалення записів. Запити на маніпуляцію структурою даних: операції над базами даних, таблицями та індексами. Запит на створення таблиці.

Презентація

Blog

Створення запитів на маніпуляцію даними та маніпуляцію структурою бази даних

Урок 25. Практична робота №15

Blog

Створення форм за допомогою автоматизованих засобів

Урок 26

Інтерфейс взаємодії бази даних та СУБД з користувачем. Поняття форми; режими подання форми; створення форм за допомогою інструменту Автоформа. Особливості створення форм за допомогою майстра форм. Особливі типи форм (навігація, розділена форма та форма на кілька елементів).

Blog

Створення форм за допомогою автоматизованих засобів

Урок 26. Практична робота №16

Blog

Редагування форм за допомогою конструктора

Урок 27

Робота з формою у режимі конструктора; структура форми. Параметри даних форми. Класифікація форм за вмістом. Елементи керування формою у середовищі СУБД; перетворення деяких елементів керування між собою. Додавання та видалення полів форми у режимі конструктора. Поняття прив’язки елемента керування. Особливості роботи з розкривними списками, групами вибору, кнопками. Іменування елементів керування.

Blog

Обчислювані поля в формах

Урок 28

Обчислювані поля в формах.

Blog

Обробка створених за допомогою майстра форм в режимі конструктора. Робота з обчислюваними полями

Урок 28. Практична робота №17

Blog

Перевірка даних форм та таблиць

Урок 29

Перевірка даних форм та таблиць: маски введення та правила перевірки.

Blog

Використання масок введення та правил перевірки для контролю введення

Урок 30. Практична робота №18

Blog

Опрацювання підлеглих форм

Урок 31

Опрацювання підлеглих форм.

Blog

Робота з підлеглими формами. Графічні об’єкти в межах форм

Урок 31. Практична робота №19

Blog

Елементи інтерфейсу форм

Урок 32

Аркуш властивостей. Властивості форми, елементів керування, структурних елементів форми. Макет форми. Впорядкування. Колонтитули. Оформлення форми. Тема форми. Робота з графічним оформленням.

Blog

Оформлення форм. Робота з аркушем властивостей. Особливості макету та структури форм

Урок 32. Практична робота №20

Blog

Створення інтерфейсу інформаційної системи за допомогою форм

Урок 33. Практична робота №21

Blog

Огляд засобів створення звітів

Урок 34

Поняття звіту; спільні та відмінні характеристики роботи форм та звітів. Автозвіт, майстер та конструктор звітів. Групування даних в межах звіту. Макет та структура звіту; властивості звіту та його структурних елементів. Виведення звіту на друк.

Blog

Робота зі звітами в середовищі СУБД

Урок 35. Практична робота №22

Blog

Основи роботи з макросами

Урок 36

Поняття події; макросу; макрокоманди. Огляд набору вбудованих макрокоманд Microsoft Access. Класифікація макрокоманд. Поняття макросу даних.

Blog

Пошук даних

Урок 37

Пошук даних за допомогою фільтру та за допомогою запиту. Макрокоманди SetFilter та Requery

Blog

Розробка системи з пошуком даних за допомогою фільтру

Урок 38. Практична робота №23

Blog

Розробка системи з пошуком даних за допомогою запиту

Урок 39. Практична робота №24

Blog

Обробка крайніх випадків

Урок 40

Обробка крайніх випадків. Умовний перехід в межах макросів. Макрокоманда MessageBox

Blog

Розробка системи з обробкою крайніх випадків

Урок 40. Практична робота №25

Blog

Обмін інформацією між об’єктами системи

Урок 41

Обмін інформацією між об’єктами системи. Змінні та їх класифікація. Макрокоманди для роботи з тимчасовими змінними.

Blog

Розробка системи з обміном інформацією між об'єктами системи

Урок 42. Практична робота №26

Blog

Розробка системи з реєстрацією та автентифікацією користувачів

Урок 43. Практична робота №27

Blog

Розробка проекту

Уроки 44-48. Практична робота №28

Про авторів

Коротко про авторів навчальних матеріалів

Author
Григорій Гогерчак
аспірант КНУ імені Тараса Шевченка

Автор навчальних посібників та програм вивчення баз даних, автор завдань олімпіад з інформаційних технологій, автор ідеї Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій